Ihht. plan- og bygningsloven §§ 12-3, og 12-8 varsles det om utvidelse av planområdet for Detaljregulering for Svorksjøen camping, planid 2021003. Planarbeidet for Detaljregulering Svorksjøen camping er tidligere varslet 21.04.2021.

På bagrunn av anbefalt plassering for nytt renseanlegg må planområdet utvides. Utvidelsen av planområdet er på ca. 105 daa og arealene i gjeldende kommunenplan er avsatt til LNFR og friområder. Tidligere varslet planområde er vist med sort stiplet linje, og utvidelsen er vist med rød stiplet linje. Kart finnes her.

Plankonsulent er Sweco Norge AS på vegne av avdeling for Bygg og Eiendom i Melhus kommune.

Komme med innspill
Innspill til planarbeidet sendes til Sweco Norge AS via post eller e-post innen 05.11.21:

Post: Sweco Norge AS v/Runar Kvalvik, Dronningensgate 52, 8514 Narvik
E-post: runarkyllingstad.kvalvik@sweco.no