I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-3, 12-8 og 14-2, samt forskrift om konsekvensutredning varsels oppstart av "Detaljregulering Esphaug steinbrudd og deponi" i Melhus kommune, samt reguleringsforslagets planprogram. Planen berører eiendommen gnr/bnr 249/1 og ligger i Tømmesdalen, Hovin. Plankonsulent Pro Invenia AS utarbeider planen på vegne av tiltakshaver Lord Eiendom AS.

Formålet med planen
Formålet med planen er å legge til rette for en komplett løsning for masselogistikk. Planområdet omfatter 1134 daa, og det legges til rette for uttak- og deponiaktivitet på ca. 470 daa av det totale arealet. Det er ønskelig å regulere to deponiområder for rene masser på henholdsvis ca. 100 og 170 daa. I tillegg ønskes et uttaksområde på 200 daa for bergarten Rhyolitt.

Forslag til planprogram, planavgrensning og varslingsbrev samt referat fra oppstartsmøtet kan ses her.

Merknader og synspunkter til planarbeidet sendes til:
ProInvenia AS
Vestre Rosten 78
7075 Tiller

eller som e-post til anders.solheim@proinvenia.no innen 15.02.19.

For spørsmål til planarbeidet ta kontakt med Anders Linge Solheim i ProInvenia AS på telefon 932 29 037