Formannskapet har i møte 14.06.2022, sak 86/22, vedtatt å legge forslag til Detaljregulering av Rønningstrøa høydebasseng, plan-id 2021012, med planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart, samt øvrige vedlegg til planen ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Planen er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av tiltakshaver Melhus kommune v/teknisk drift.

Et planforslag skal ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. I tillegg skal det utatbeides plankart og planbestemmelser som gjøres juridisk bindende for området ved vedtak i kommunestyret.

Hensikten med planen
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av nytt høydebasseng, i området Sagklevan, slik at en øker forsyningssikkerheten og brannsikkerheten i Løvsetområdet.

Planforslag for Detaljregulering av Rønningstrøa høydebasseng kan ses her.

Sende inn merknad
Innspill eller merknader sendes til Melhus kommune, postboks 55, 7221 Melhus via ordinær post eller e-post til postmottak@melhus.kommune.no innen 02.09.22.

Merkes med «Detaljregulering av Rønningstrøa høydebasseng, saksnr. 21/2908»