I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det om igangsetting av planarbeid for Lundamovegen 483, gnr. 208 bnr. 21, 37, 46, 59, 86 på Lundamo i Melhus kommune. Planområdet inkluderer også deler av gnr/bnr 208/87 (Bane NOR). Det varsles også om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til plan. 

Planområdet ved varsel om oppstart er på ca. 6,4 daa. Planforslaget utarbeides av Steinland AS vegne av tiltakshaver Gauldal Utbygging AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nybygg med næring og bolig i inntil 5 etasjer med ca. 40-45 boenheter. Varehandel/service og evt. kontorer i næringsdel på bakkeplan. Andre aktuelle formål vil være offentlig/felles kjøreveg, gangveg, parkering, renovasjon, m.m. Planen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven §4-2. 

For mer informasjon om planarbeidet vises det til: 

Merknader/innspill til planarbeidet sendes til: 

Steinland AS, Tempeveien 23, 7031 Trondheim

Eller ved e-post til tv@steinland.no

Frist for innspill: 15.08.23.