I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsetting av planarbeid for Lundamovegen 476, gnr/bnr 208/161, på Lundamo. Planområdet inkluderer også deler av gnr/bnr 208/1, 208/83, 208/96 og 1006/16 for å sikre nødvendig vegareal/trafikksikkerhetstiltak. Planområdet ved varsel om oppstart er på ca. 7,9 daa. Planforslaget utarbeides av ROJO Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver Lundamovegen 476 AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nybygg med næring og bolig i 1 til 5 etasjer, med ca. 45 boenheter. Varehandel/service og evt. kontorer i næringsdel på plan 1. 

For mer informasjon om planarbeidet:
Varslingsbrev
Planavgrensning
Referat fra oppstartsmøtet

Komme med innspill:

Innspill og merknader til planarbeidet sendes til

ROJO Arkitekter AS 
Dyre Halses gate 18
7042 Trondheim

eller via e-post til firmapost@rojoarkitekter.no 

Frist: 10.10.22