Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsatt privat planarbeid for Åsaringen 7, gnr/bnr 238/37 i sentrum av Hovin. Georg Øye Arkitektkontor AS skal utarbeide planen på vegne av tiltakshaver og grunneier Rønning & Sande Investment Ans.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for leilighetsbygg på tomta, med ca. 22 boenheter i inntil 4 etasjer.

Oppstartsvarsel kan ses i sin helhet her

Ytterligere opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til plankonsulent Georg Øye Arkitektkontor.

Innspill til planarbeidet sendes til Georg Øye Arkitektkontor AS, Svartvassvegen 2, 6650 Surnadal, eller e-post: georg@goark.no innen 05.11.18.