Brukerutvalgets formål

  • Arbeide for gode og likeverdige tjenester til NAV sine brukere uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status og funksjonshemming.
  • Bidra til at tjenestetilbudet i Arbeids- og velferdsforvaltningen har god kvalitet.
  • Bidra til god medvirkning fra brukere og deres organisasjoner.
  • Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenestene.

Brukerutvalgets rolle

  • Et rådgivende organ for NAV Melhus i saker som angår tjenestetilbudet til brukere.
  • Et forum for tilbakemelding fra brukere om erfaringer innenfor NAV-enhetenes ansvarsområde.
  • Et samarbeidsforum mellom NAV Melhus og brukerorganisasjonene.

Medlemmer i Brukerutvalget i NAV Melhus for perioden 2018 – 2020

Organisasjon

Brukerrepresentant

E-post

LO Terje Pedersen terje.pedersen@transportarbeider.no
FFO Terje Karlsrud  terje.karlsrud@stfk.no
FFO John Thomassen jthomas2@online.no
SAFO Hege Skaget hegeskaget67@gmail.com
Kreftforeningen Svein Otto Nilsen sv-ot@online.no