Søknadsskjema

Her finner du søknadskjema.

Søknadsfrister

Boligtilskudd til etablering: Søknader behandles fortløpende
Boligtilskudd til tilpasning: Søknadsfrist 15.05 og 01.10

Saksbehandlingstid

Normal saksbehandlingstid er 4 – 6 uker regnet fra søknaden er fullstendig dokumentert. For dokumentasjon – se søknadsskjemaet.

Vedtak

Innvilget boligtilskudd resulterer i et vedtak med angitt beløp for boligkjøpet/refinansiering/utbedring eller tilpasning av bolig. Vedtaket er gyldig i 6 måneder. Vedtak om avslag er skriftlig begrunnet.

Klagemulighet

Vedtak kan påklages til klagenemnda i kommunen. En eventuell klage skal fremsettes skriftlig til Nav Melhus innen 3 uker etter mottak av vedtak. Nye opplysninger må dokumenteres.

Krav til søker

  • Søkere må være over 18 år og ha gyldig oppholdstillatelse i Norge.
  • Søkere som er gift, registrerte partnere eller samboere med felles barn, må søke sammen.

Boligtilskuddsvilkår

  • Boligtilskudd til etablering nedskrives med 5 % per år.
  • Boligtilskudd til tilpasning nedskrives med 10 % per år.
  • Det kreves pant i boligen innenfor kjøpesum/takst.

Økonomiske forhold

Søkerne må ha varig lav inntekt, for eksempel uførepensjon, alderspensjon og etterlattepensjon, og/eller være særlig vanskeligstilt uten tilstrekkelige økonomiske midler til å kunne betjene nødvendige lån. Det er en forutsetning at lånemulighetene blir utnyttet fullt ut så langt søkerne har betjeningsevne, se forskrift om startlån fra Husbanken.

Hvis boligtilskudd gis sammen med startlån, er det en forutsetning at søker fyller kriteriene i forskrift om startlån når det innvilges boligtilskudd.

Husstander med funksjonshemmet medlem som påføres merkostnader for å gjøre boligen egnet, og som ikke har betjeningsevne for tilstrekkelig lån til de totale kostnadene, kan innvilges boligtilskudd.

Hvis husstanden har tilstrekkelig med midler til å finansiere boligen med lån eller dekke utbedrings-/tilpasningskostnadene med egne oppsparte midler, kan søknaden om tilskudd bli avslått eller tilskuddet bli redusert.

Lover og retningslinjer

Husbankens forskrift om startlån av 01.04.2014 og gjeldende retningslinjer for behandling av søknader om boligtilskudd, vedtatt av kommunestyret 01.01.2010.

Kontaktinfo

Generell informasjon, hjelp til utfylling av søknadsskjema og/eller timeavtale med rådgiver fås ved henvendelse til Nav Melhus på telefon 55 55 33 33.
E-poster angående boligtilskudd sendes til: postmottak@melhus.kommune.no

Søknadsskjema sendes til:
Nav Melhus, Postboks 70, 7221 Melhus