Skattefritak/reduksjon

Søknad skal fremmes for den som er ansvarlig for innkreving av den aktuelle skatten, altså kemneren i den kommunen du skylder skatt. 
Er du skyldig skatt til Melhus, Skaun eller Midtre Gauldal, skal søknaden sendes til kemnerkontoret for Melhus-Skaun-Midtre Gauldal.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til kemnerkontoret. 
Søknaden avgjøres av kemner, skatteutvalg, skattekontoret eller Skattedirektoratet, avhengig av hva og hvor mye som søkes ettergitt. 

Søknaden sendes til: 

Kemnerkontoret for Melhus-Skaun-Midtre Gauldal, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus som forbereder saken for overordnet instans.

Følgende opplysninger skal være med i søknaden:

  • søkerens navn, fødselsnummer, stilling/yrke og sivilstatus 
  • søkerens inntekt, og eventuelt ektefelles/samboers/registrert partners inntekt de siste to år 
  • antall forsørgede, og deres alder  
  • kopi av selvangivelse/ligning for de siste to år  
  • opplysning om skatten er basert på selvangivelse eller skjønnsligning  
  • angivelse av hvilke krav som søkes ettergitt 
  • dokumentasjon for de forhold som anføres som årsak (legeattest eller lignende)      

Alle opplysninger skal dokumenteres.

Betaling av forskuddsskatt

Alle som driver som selvstendig næringsdrivende skal betale forskuddsskatt

Forskuddsskatt skal svares av formue og inntekt som det ikke blir foretatt forskuddstrekk i. Forskuddsskatt skal svares fra det tidspunkt da formuen erverves eller inntekten begynner å løpe, og skrives i alminnelighet ut av skattekontoret før inntektsårets begynnelse. Grunnlaget for utskriving er siste års likningstall.

Dersom det er utskrevet med for høyt/lavt beløp, vil skattekontoret sørge for å korrigere dette, når skattyter sender inn korrekte inntektstall. (Må være skriftlig).
Forskuddsskatten forfaller normalt til betaling i fire like store terminer 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november i inntektsåret.
Hvis en termin av forskuddsskatten ikke blir betalt ved forfall, anses senere terminer samtidig forfalt til betaling.
Allerede etter første termins forfall, kan tvangsinnfordring iverksettes. Det kan da tas utlegg for total utskrevet forskuddsskatt for hele året.