Med naturskade menes alle naturulykker som direkte forårsakes av skred, utglidninger, storm, flom, ekstremnedbør, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd eller lignende.

Dersom hendelsen er akutt eller alvorlig, som medfører fare for liv og helse, bebyggelse eller infrastruktur, bør man vurdere om følgende etater skal varsles:

Politi

112

Ambulanse

113

Brann og redning

110

Melhus kommune, Teknisk vakt (døgnbemannet)

478 02 222

Kontaktes spesielt dersom det oppstår:
- vannledningsbrudd
- utglidning av rasmasser som berører veg, gang- og sykkelveg eller bebyggelse
- tilbakeslag av avløpsvann i bolig
- andre akutte hendelser som gjelder skred, vann, avløp og kommunale veger

NVEs beredskapstelefon (døgnbemannet)

909 92 231

Benytt eventuelt NVEs beredskapstelefon for å melde fra om alvorlige
flom- og skredhendelser.

Jordskred- og flomfare vurderes av kommunen som lokal beredskapsmyndighet, som eventuelt iverksetter nødvendige tiltak i samarbeid med politiet. Politiet er skadestedsleder og kan eventuelt beordre evakuering dersom forholdene tilsier det nødvendig. NVE eller geotekniske konsulenter vil ofte bistå kommunen og politiet med faglig kompetanse i kriser og beredskapssituasjoner.

Kommunens ansvar vil være å ta hånd om eventuelle evakuerte, og skaffe dem innkvartering og forpleining. Kommunen har også ansvar for å ta hånd om pårørende, samt gi informasjon til berørte og befolkningen for øvrig. 

Her finner du mer informasjon om kommunens beredskap.

Se også kontaktinformasjon ved mindre hendelser.

omfattende jordskred på fylkesveg 76 i Brønnøy kommune

Et omfattende jordskred førte til store ødeleggelser på fylkesveg 76 ved Tosbotn i Brønnøy kommune april 2016.
Foto: Politiet v/lensmann Roger Stangnes, Brønnøy og Vevelstad lensmannskontor.