I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsler vi om oppstart av detaljreguleringsarbeid for utbygging av ny Gimse barneskole med idrettshall og etablering av nytt parkeringsanlegg. Samtidig varsles parallell behandling av plan og byggesak, jfr. pbl §§ 1-7 og 12-15. Videre for å innfri rekkefølgekrav og fordele ansvar og kostnader for utbygging av nødvendig infrastruktur, vil det være aktuelt å inngå utbyggingsavtale mellom tiltakshaver bygg og eiendom v/Melhus kommune og ulike interne avdelinger i kommunen. Det varsles derfor også om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale etter pbl. §17-4.

Formålet med planen

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av ny Gimse barneskole med idrettshall og etablering av et parkeringsanlegg, samt ivaretakelse av nødvendig infrastruktur, innenfor planområdet.

Varslingsbrev for oppstart med tilhørende vedlegg, samt referat fra oppstartsmøtet med kommunen kan ses her.

Eventuelle merknader eller innspill til planarbeidet sendes til:

E-post: postmottak@melhus.kommune.no

Post: Melhus kommune, rådhusvegen 2, 7224 Melhus

Må merkes «2019009 Detaljregulering Gimse barneskole og parkeringsanlegg»

For spørsmål til planarbeidet ta kontakt med Simen Nakstad hos Melhus kommune.