Det ble i januar 2017 varslet oppstart av igangsatt arbeid med reguleringsplan for "Detaljregulering Gartnerihagen". Planen utarbeides av Norgeshus As på vegne av tiltakshaver Erobra Eiendom AS. 

På grunn av arbeid med vegføring til planområdet er det nødvendig å justere planavgrensningen.

Varslingsbrev med endret planavgrensning ses her.

Merknader eller innspill til planarbeidet sendes til:
Norgeshus AS v/Vidar Julian Grovassbakk
Pb. 161, 7223 Melhus 

eller via e-post til vidar@norgeshus.no innen 23.10.2019.