I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8, varsles det oppstart av igangsatt reguleringsarbeid for "Detaljregulering for Kregnesbakken" på Høgmælan i Melhus kommune. Planen berører eiendommene gnr/bnr 50/5 og gnr/bnr 48/7 mfl. Plankonsulent Multiconsult utarbeider planen på vegne av tiltakshaver Melhus kommune. 

Formålet med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse og justering av vegtrasè gjennom Kregnesbakken. Det planlegges stedvis justeringer på eksisterende veg, mens andre deler av vegtrasèen vil bli lagt noe utenom den eksisterende. De planlagte tiltakene har blant annet til formål å gi en reduksjon i vedlikeholdskostnader, sikre økt levetid for vegen, minimere skred- og erosjonsfare, og gi et velfungerende overvannsystem. Det er i tillegg et hovedmål å avlaste Brekkåsen boligfelt med tanke på tungtransport, og å forbedre den generelle trafikksikkerheten.

Varslingsbrev for oppstart med tilhørende vedlegg, samt referat fra oppstartsmøte med kommunen kan ses her. 

Eventuelle merknader/innspill til planarbeidet sendes til:

Melhus kommune v/Stian Aspaas Haugen

Rådhusvegen 2

7224 Melhus

eller som e- post til Stian.aspaas.haugen@melhus.kommune.no innen 24.09.19

For spørsmål til planarbeidet kontakt Stian Aspaas Haugen i Melhus kommune på telefon 72588184 eller på e-post: Stian.aspaas.haugen@melhus.kommune.no