I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8, varsles det oppstart av igangsatt reguleringsarbeid for "Detaljregulering av Bruavegen industriområde" på Lundamo i Melhus kommune. Planen berører eiendommen gnr/bnr 208/2 og gnr/bnr 108/184. Plankonsulet IKON Arkitekt og Ingeniør AS utarbeider planen på vegne av tiltakshaver Asbjørn Krogstad AS.

Formålet med planen
Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende industriområde ved nye arealer, samt rydde opp i uoverensstemmelser mellom gjeldende reguleringsplan for industriområde og bygd situasjon.

Varslingsbrev for oppstart med tilhørende vedlegg, samt referat fra oppstartsmøte med kommunen kan ses her.

Eventuelle merknader/innspill til planarbeidet sendes til:
IKON Arkitekt og Ingeniør AS
Hauggata 12-14
6509 Kristiansund N

eller som e-post til anne@ikon.no innen 09.09.2019.

For spørsmål til planarbeidet ta kontakt med Anne Marie E. Valderaune i IKON Arkitekt og Ingeniør AS på telefon 950 78 817 eller e-post: anne@ikon.no