Gjelder strekningen Losenkrysset (Kvål) til Hermanstad.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd, jf. § 17-3 tredje ledd, legger Melhus kommune ut fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale med grunneiere til framtidige boligfelt på strekningen. Avtalen legger opp til at kommunen skal igangsette og forskuttere en forenklet gang- og sykkelveg, jf. vedtatt reguleringsplan den 18.9.2018 (planid. 2017005). Boligfeltene «BKV» nr. 1-5 i kommuneplanens arealdel (planid. 2013002) blir dermed delvis tilrettelagt for utbygging. Større eiendommer i disse boligfeltene skal tilbakebetale en forholdsmessig andel av opparbeidingskostnadene etter hvert som boligfeltene bygges ut.

Spørsmål eller synspunkter sendes til:

E-post: postmottak@melhus.kommune.no,
Post: Melhus kommune, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus.

Vennligst vis til saksnr. 16/6199.

Her kan du laste ned forslaget til utbyggingsavtale.