Formannskapet har i møte 14.08.18, sak 82/18, vedtatt at Detaljregulering Rønningen panorama, planid 2016023 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i h.h.t plan- og bygningslovens § 12 – 10.

Planen er utarbeidet av Plankontoret på vegne av tiltakshaver Trebetong AS og utbygger Erobra Eiendom AS.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for terrassert leilighetsbygg med minimum 25 boenheter med tilhørende infrastruktur. Bebyggelsen skal oppføres som terrassert leilighetsbygg i 6 etasjer med flatt tak. Planområdet ligger på Løvset.

Planforslaget kan ses her

Innspill eller merknader sendes Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus, via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no innen 29.10.18