Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Melhus kommune setter i gang arbeid med reguleringsplan for snuplass for buss Losavegen/Lebergsvegen.

Hensikten med planarbeidet er å regulere snuplass for buss i krysset Losavegen/Lebergsvegen for å bedre trafikksikkerheten i området i forbindelse med henting av skolebarn. Snuplassen skal etableres på eiendommen gnr/bnr 72/1.

Ny plan vil erstatte deler av reguleringsplan for Stokkan grustak, vedtatt 9.9.2014. Plangrensen er utformet slik at den også fanger opp deler av landbruksareal som feilaktig er avsatt til formålet «gjeldende reguleringsplan skal fortsatt skal gjelde» (formål frisiktsone) i kommuneplanens arealdel. Dette arealet foreslås regulert til landbruksareal.

Kommunen har avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredninger.

Ytterligere opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til plankonsulent Sweco v/Steinar Lillefloth, tlf. 908 57 082, eller Melhus kommune v/Knut S. Forsmark, tlf. 72 85 81 54.

Innspill til planarbeidet sendes til Sweco, Professor Brochs gate 2, 7030 Trondheim, eller e-post: steinar.lillefloth@sweco.no innen 02.10.2018.