Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Norgeshus AS setter i gang arbeid med «Detaljregulering Skjerdingstad næringspark» på gnr. 84 bnr. 1, Melhus kommune. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale jf. pbl § 17-4. Planen utløser krav til konsekvensutredning jf. pbl § 4-2. Forslag til planprogram sendes derfor ut på høring sammen med varsel om oppstart. I vedlagte planprogram er det mer utfyllende informasjon om planarbeidet.

Forslagsstiller for reguleringsplanen er Melhus Utviklingsarena AS. Formålet er å regulere området til næringsformål. Andre aktuelle reguleringsformål vil være veg inkl. gang- og sykkelveg, tekniske anlegg og vegetasjonsskjerm.

Varslet består av følgende dokumenter:

Innspill til det igangsatte planarbeidet og til planprogrammet merkes «18-0045 Skjerdingstad». Innspill sendes til:

Norgeshus AS v/Ragnhild Hoff, e-post: ragnhild.hoff@norgeshus.no, eller Postboks 161,
7223 MELHUS, innen 22. august 2018.