I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering av Korsvegbotnan i Melhus kommune. Plankontoret utarbeider reguleringsplanen på oppdrag fra Trebetong AS.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av boliger på et areal som ligger øst for brannstasjonen på Korsvegen. Bygningen som tidligere huset Eid barnehage ligger i det aktuelle området, og forutsettes revet ved realisering av planen. Planen skal også omfatte arealet der brannstasjonen ligger, da denne er bygd på dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Det er etablert egen avkjørsel fra Jåravegen til Brannstasjonen. Atkomst til framtidige boliger forutsettes løst via Botnhåggån.

Planområdet ligger på Korsvegen, om lag 200 meter vest for krysset mellom Fylkesveg 708 og Jåravegen.

Planarbeidet omfatter eiendommene gnr/bnr 144/23, 144/160 (vegareal Botnhåggån) og 1692/1 (vegareal Jåravegen).
Varslingsbrev med planavgrensning kan ses her

Planstatus
I kommuneplanen er det aktuelle området vist til offentlig og privat tjenesteyting.

Planområdet inngår i reguleringsplanen Detaljplan Korsvegbotnan, PlanID 2013016, og er regulert til barnehage. Den nye reguleringsplanen vil overlappe og erstatte en del av reguleringsplanen som nå gjelder for området.

Utredningsbehov
Melhus kommune har avgjort at det ikke stilles krav om planprogram og konsekvensutredning av planforslaget.

Det ble utarbeidet støyfaglig utredning til reguleringsplanen fra 2013, og denne angir ikke det aktuelle området som utsatt for støy ut over grenseverdi for etablering av støyfølsom bebyggelse. En antar at det ut fra dette ikke er behov for ytterligere kartlegging av støyforhold. 

Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging, og det vil derfor være krav om ROS-analyse.

Innspill til planarbeidet sendes innen 12.09.17.

Adresser:
post@plankontoret.net 
Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Lurer du på noe, kontakt Plankontoret ved Leif Conradi Skorem tlf 72 42 81 67 eller Trebetong ved Bård Iversen, tlf. 97 99 33 55