A
Avkjørsel - søknad

B
Barnehage - samtykke til overføring av informasjon til ny barnehage
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Barnehageplass - søknad
Barnevernmelding
Byggeavstand fra offentlig veg - dispensasjonssøknad
Byggesaksblanketter

D
Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning

E
Enkeltvedtak - klage
Ergoterapi - henvisning voksne
Ergoterapi, henvisningsskjema for barn og unge
Erklæring om konsesjonsfrihet
Erklæring om rettighet

F
Ferdigmelding om tilknytning
Festekontrakt
Foreningsregister - registrering/endring
Forhåndskonferanse for byggesaker
Fritak for kommunale avgifter
Fritidskontakt/støttekontakt - registrering
Fysioterapi - henvisning voksne
Fysioterapi, henvisningsskjema barn og unge

G
Gravemelding
Grunnskole - innmelding 1. trinn

H
Helse- og omsorgstjenester, søknadskjema
Hjemmelserklæring ved arv, skifte, fast eiendom

I
Idrettsstipend - søknad

J
Jordleieavtale

K
Kandidat til kommunens kulturpris - forslag
Kommunal bolig, søknadsskjema
Kulturformål - søknad om tilskudd
Kulturskole - søknad om plass 2016
Kulturstipend - søknad

L
Ledsagerbevis - søknad

M
Motorferdsel i utmark - dispensasjon
Motorferdsel i utmark, ervervsmessig kjøring

N
Naboerklæring
Nydyrking - søknad om godkjenning av plan
Nærmiljøtilskudd - søknad

O
Oljeutskiller - årsrapport

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad
Permisjon fra undervisning - søknad
Planarbeid - bestilling av oppstartsmøte
PPT - henvisningsskjema

R
Retting av eiendomsgrenser i matrikkelen, krav

S
Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter, krav
Sansesenteret - henvisning for interessekartegging
Sansesenteret - henvisning voksne
Sansesenteret, henvisning for barn og unge
Serveringsbevilling - søknad
SFO - Innmelding/endring
SFO - søknad om redusert foreldrebetaling
Skatt - søknad om nedsettelse eller ettergivelse av skatt og avgift av rimelighetshensyn (billighet)
Skjenkebevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
Skjøte
Skole - søknad om bytte av skole
Skyss ved særlig farlig eller vanskelig skolevei, søknad
Spillemidler - søknad om forhåndsgodkjenning (idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning)
Støttekontakt for barn
Støttekontakt for voksne
Støttekontakt, søknad om å bli støttekontakt

T
Taushetserklæringsskjema
Tilkobling til offentlig vann- og avløp

U
Utslipp av oljeholdig avløpsvann, søknadsskjema
Utslipp av sanitært avløpsvann, søknadsskjema

V
Vannmåleravlesning ved eierskifte
Vannmålermelding med forklaring
Veg, tilskudd til private veger
Viltfond - søknad om midler