Melhus kommune har i formannskapsmøte 28.03.2017 fattet følgende vedtak:

Melhus kommune fastsetter ikke planprogram for Koloåsen steinbrudd .

Dette begrunnes med at det er ønskelig å vurdere så store arealinngrep i en helhetlig sammenheng og at en regulering slik det legges opp til vil være i strid med kommuneplanens arealdel.

Det foreslås at man tar stilling til om området bør avsettes til råstoffutvinning i forbindelse med neste rullering av kommuneplanens arealdel.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 4-1.

Vedtaket kan ikke påklages.