Bakgrunnen for prosjektet er innlekk av store mengder fremmedvann på eksisterende spillvannsledning. Dette fører videre til at renseanlegget på Korsvegen i perioder ikke har kapasitet til å håndtere alt spillvannet som kommer inn, noe som fører til forurensing av Eidåa.

Eksisterende ledning er vist i kartutsnittet som grønn stiplet linje innenfor det markerte området. Rehabilitering av spillvannsledningen vil innebære graving av grøft og masseutskifting av myrmasser for et ledningsstrekk på ca. 470 meter.

Melhus kommune er i gang med detaljprosjektering av det nye ledningsanlegget. Rambøll er innleid som rådgiver i dette arbeidet. Det vil i den forbindelse gjøres grunnundersøkelser langs eksisterende ledningsstrekk i løpet av de kommende ukene.

Gravearbeidet planlegges påbegynt i løpet av høsten 2017. Det vil komme ytterligere informasjon når anleggsarbeidet nærmer seg.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til prosjektleder:
Urd S. Olden
E-post: urd.olden@melhus.kommune.no
Telefon: 72 85 81 88 eller 454 74 592