Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Sweco AS setter i gang arbeid med reguleringsplan for et område på Søberg i Melhus kommune, på vegne av Melhus kommune v/bygg og eiendom. Planen utarbeides som en områdeplan med detaljregulering for deler av området, gnr/bnr 88/6.

Planen ble først varslet som en detaljregulering for Midttun, se annonse her, men er nå utvidet og endret til en områdeplan for å sikre gjennomføring infrastruktur i området.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger på Midttun-eiendommen gnr/bnr 88/6 og 88/30, forlengelse av kjøreveg fra Prestmovegen til Teiavegen, gang- og sykkelveg og planskilt kryssing av jernbanen for fotgjengere. Det er stilt krav om at det skal være etablert planskilt kryssing av jernbanen for fotgjengere. det er stilt krav om at det skal være etablert planskilt kryssing av jernbanen før det kan bygges flere boliger i området. Det vil bli utredet gangkulvert under jernbanen. Planforslaget vil legge til rette for å sanere dagens avkjørsel frra Fv740 til Teiavegen, samt kjørevegen og planovergangen tilknyttet til denne. Planen utarbeides som områdeplan for å sikre en samordning og gjennomføring av felles infrastruktur innenfor planområdet. For det som gjelder utbyggingen i forbindelse med Midttun-eiendommen utarbeides dette som detaljregulering.

Varslingsbrev med planavgrensning kan ses her 

NB! Kart utsendt sammen med oppstartsvarslet viser feil gnr/bnr på flere eiendommer i området, ved at påskriften i kartet er forskjøvet mot syd. Dette skyldes imidlertid feil oppsett i systemet. Riktig kart kan ses her

 

Innspill til planarbeidet sendes til:

Sweco
Professor Brochs gate 2
7030 Trondheim

eller e-post til steinar.lillefloth@sweco.no innen 13.11.2017.