Melhus kommunestyre har den 06.03.2018 sak 12/18 i medhold av PBL § 12-12 vedtatt områdeplan for Ler sentrum.

Samtidig er følgende reguleringsplaner innenfor planområdet opphevet:

  • 2010 001 Skjesbakkplassen, boligformål
  • 2003 013 Mindre endring av reguleringsplan Boligområde og barnehage Ler I, boligformål
  • 2002 007 Ler II (mindre vesentlig endring), skole/bhg, boligformål, lek, grønnstruktur
  • 2004 003 Regulering for del av Ler sentrum gnr 135/10, bolig, forretning, kontor, parkering og lek
  • 1996 007 Nytt kryssingsspor på Ler, jernbaneformål, avkjørsler

Plandokumenter finner du her

Vedtaket kan påklages etter § 1-9 i plan- og bygningsloven. Klage må sendes enhet plan Melhus kommune 7224 Melhus via ordinær post eller til postmottak@melhus.kommune.no innen 16.04.2018

Eventuelle krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter 15-3 i plan- og bygningsloven må være fremsatt senest tre år etter denne kunngjøring.