I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 17-4 andre ledd, jf. pbl. § 17-3 tredje ledd legger Melhus kommune ut fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale med Heimdal Sag Prosjekter AS til offentlig ettersyn. Utbyggingsavtalen gjelder utbygging av området Mosløkkja boligfelt på Lundamo i kommunen, reguleringsplan vedtatt i kommunestyret i  20.1.2015 med planidentifikasjon 2013014. Siste revisjon av reguleringsbestemmelser er vedtatt i formannskapet 27.2.2018. 

Avtalen skal sikre effektiv gjennomføring og forutsigbarhet for alle parter i forbindelse med utbygging av området, og i den forbindelse regulere partenes rettigheter overfor hverandre.

Eventuelle spørsmål og merknader rettes til Melhus kommune ved Arealforvaltning, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus, til postmottak@melhus.kommune.no eller på telefon 72 85 80 00.

Forslag til utbyggingsavtale med Heimdal Sag Prosjekter AS