Ved akutte hendelser, ring teknisk vakt tlf. 478 02 222

Ved dramatiske naturulykker som skred, storm, flom, jordskjelv, og lignende:

Politiet: 112
Brann og Redning: 48 28 15 50
Teknisk Drift: 47 80 22 22

Se i menyen for mer informasjon om naturskadeprosjekt og sikringstiltak i regi av Melhus kommune.

Her kan du lese mer om Statens naturskadefond og hvordan man søker dekning for skader på eiendom eller gjenstander som ikke kan dekkes ved en alminnelig forsikringsordning.
​NB! Ny ordning for naturskadeerstatning innføres 1. januar 2017.