Prosessen for å komme dit har pågått i ett og et halvt år og nå vises resultatene. Systematisk arbeid med planer og dokumentasjon er lagt frem for stiftelsen Livsglede, og Buen sykehjem besto eksamen. Bildet over viser stor glede blant de som har vært med under veis.

Som Livsgledesykehjem er man opptatt av at den enkelte blir sett og behandlet ut fra sine interesser, behov og verdier. Det lages planer som bidrar til å gjøre omsorgen rundt den enkelte beboer mer individuell og helhetlig, og det dokumenteres skriftlig i forhold til de planene som er lagt. Ved Horg sykehjem opplever man at livsgledearbeidet har en helsefremmende effekt, og at det er positivt både i forhold til søvn og uro. Ordningen har også hatt positiv effekt i forhold til det viktige samarbeidet med pårørende og andre aktører som frivillige, skoler/barnehager, lag og organisasjoner.

Motto for livsgledearbeidet er: «lev livet – livet ut».

Her kan du lese mer om sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem 

I 2011 ble sertifiseringen nasjonal gjennom en stortingsmelding om Morgendagens omsorg.