Du kan lese planprogrammet her : Planprogram

Ytterligere opplysninger:
Planprogrammet inneholder: visjon og mål for planarbeidet, hovedutfordringer, opplegg for medvirkning, aktuelle utredningstema for områdeplanarbeidet, og en fremdriftsplan.

Det vil bli sendt ut brev til alle grunneiere, organisasjoner mv. hvor det gis mulighet for å komme med innspill til selve planarbeidet. Se ellers i planprogrammet kap. 4 for beskrivelse av hvordan medvirkning skal foregå i planprosessen.