A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
 

Fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Strandvegen 31, gnr./bnr. 30/88

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd, jf. § 17-3 tredje ledd legger Melhus kommune ut fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale med SG Boliger AS til offen...

Kunngjøring av vedtatt planprogram- områdeplan for Melhus sentrum

Formannskapet har i møte 24.01.2017, sak 10/17, fattet følgende vedtak: I medhold av plan – og bygningslovens § 4.1 fastsetter Melhus kommune planprogrammet for områdeplan fo...

Fornyet tillatelse for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy - høring

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har lagt ut søknad om fornyet tillatelse for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, Trondheim Bil Demontering AS, ut til offentlig gjennomsyn. H...

Utbyggingsavtale for Eidslykkja og Eidslia - Husåsen

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd kunngjør Melhus kommune at det er inngått utbyggingsavtale med Oddbjørn Eid vedrørende utbygging av eiendom med gnr/bnr...

Høring på navnesak, vegnavn Sandbakkvegen

Frist for å komme med uttalelser er 10.02.2017

Reguleringsplan for E6 Røskaft-Skjerdingstad

Kunngjøring av vedtatt plan. Klagefrist 17.03.2017

Detaljregulering Gartnerihagen og Gartneri panorama

Varsel om oppstart av arbeid med 2 reguleringsplaner for boligbebyggelse på gnr/bnr. 98/1 m.fl. ved Løvsetvegen. Innspill til planarbeidet sendes innen 06.02.2017.

Høring på vegnavn Øysand kolonihageby

Frist for å komme med høringsuttalelser er 30. januar 2017