Formannskapet har i møte 28.03.2017, sak 51/17, fattet følgende vedtak:

Formannskapet vedtar at forslag til områdeplan for Ler sentrum med tilhørende plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, ROS analyse og vedlegg legges ut til offentlig ettersyn, og sendes på høring. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-10.
Formannskapet foreslår i medhold av Pbl § 12-14 samtidig å oppheve følgende reguleringsplaner innenfor planområdet:

  • 2010 001 Skjesbakkplassen, boligformål

  • 2003 013 Mindre endring av reguleringsplan Boligområde og barnehage Ler I, boligformål

  • 2002 007 Ler II (mindre vesentlig endring), skole/bhg, boligformål, lek, grønnstruktur

  • 2004 003 Regulering for del av Ler sentrum gnr 135/10, bolig, forretning, kontor, parkering og lek

  • 1996 007 Nytt kryssingsspor på Ler, jernbaneformål, avkjørsler

Det bes om at eventuelle merknader til planforslaget merkes «Merknad til områdeplan for Ler sentrum» og sendes innen 25.05.17 til Melhus kommune v/Utviklingsseksjonen, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus eller på epost til: postmottak@melhus.kommune.no.

Her kan du se hele planforslaget med vedlegg:

Samlet saksfremstilling ny 1. gangs behandling
Plankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse
ROS
Stedsanalyse
Skredfarevurdering
Støyprognose Statens vegvesen
Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella
SEFRAK verdivurdering
Trafikktelling Lykkjvegen
Temakart flom
Temakart kvikkleire
Samlet saksfremstilling 1. gang
Alternative vegtraseer - geoteknisk notat
Alternative vegtraseer - Rådmannens sammenstilling/notat
Notat fra AsplanVIak/BaneNor - krysningsspor

 

Plankart kan også sees i kommunens innsynsløsning: http://webhotel3.gisline.no/WebInnsyn_Melhus/

(velg webinnsyn Melhus)