Formannskapet har i møte 28.03.2017, sak 47/17, fattet følgende vedtak:

Melhus kommune vedtar å fastsette planprogram for Rapbjørga, som revidert etter høring slik det framgår av vedlegg 1.

Vedtaket hjemles i Plan- og bygningsloven § 4-1.

Planprogrammet beskriver bl.a. formålet med planarbeidet og utredningsbehov, og gir føringer for det videre planarbeidet. Det må ikke forveksles med reguleringsplan, som er neste fase i plansaken. Avgjørelsen om fastsettelse av planprogram kan ikke påklages, men berørte parter (som naboer) vil få ny mulighet til å uttale seg når reguleringsplan sendes på høring. Naboer og de som har gitt merknad til planprogrammet vil bli holdt orientert i saken.

Her finner du planprogram og samlet saksfremstilling. Spørsmål kan rettes til Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus, via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no