I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for del av gnr. 112, bnr. 3 i Melhus kommune. Planen medfører endring av del av reguleringsplan for Løvset (planid 2009010) og del av reguleringsplan for Rønningstrøa 98/7 m.fl (planid 2015001)

Forslagsstiller er Mali og Erling Oterholm
Plankonsulent er Norconsult AS, avdeling

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av tre boligtomter med adkomst fra Hesttrøa.

Varslingsbrevet kan leses i sin helhet her.

Eventuelle merknader til igangsatt planarbeid bes sendt

Norconsult AS, avdeling Plan og arkitektur,

Klæbuveien 127 B, 7031 TRONDHEIM

eller via e-brev: willy.wollo@norconsult.com

Frist for innspill: 15.03.2018

Kontaktperson: Willy Wøllo, Norconsult AS,   tlf 948 31 756