Formannskapet har i møte 22.08.2017, sak 110/17, fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til Detaljregulering av Nævsvegen Gang- og sykkelveg med plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser datert 20.12.2016 ut til offentlig ettersyn og høring.

Planen er utarbeidet av Rambøll AS på vegne av Melhus kommune. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av gang- og sykkelveg langs Nævsvegen på Gåsbakken.

 

Planforslaget kan ses her

 

Innspill eller merknader sendes Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus, via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no innen 13.10.2017.