I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-3, 12-8 og 14-2, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for "Detaljregulering Myrasaga steinbrudd". Planområdet ligger på Gåsbakken, langs fylkesveg 475 Tømmesdalsvegen. Hensikten med planen er å legge til rette for en utvidelse av dagens steinbrudd. Da deler av planområdet ikke er i tråd med overordnet plan, er det stilt krav om planprogram i forbindelse med planarbeidet. Planen har fått tildelt planid 2017015.

Varslet består av følgende dokumenter:

Innspill til planarbeidet sendes til

Pro Invenia AS
Vestre Rosten 78
7075 Tiller

innen 02.02.2018

Spørsmål om planarbeidet rettes til Pro Invenia AS v/ Anne Berit Strøm, tlf. 47 46 37 01 eller via e-post anne.berit.strom@proinvenia.no