Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsatt detaljregulering av eiendommene gnr/bnr 88/6 og 88/30, beliggende på Søberg. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av leilighetsbygg med totalt 18 boenheter på eiendommen. Leilighetene skal benyttes som gjennomgangsboliger for vanskeligstilte. Tiltakshaver er Melhus kommune v/bygg og eiendom, og forslagsstiller er Sweco.

Varslet med kart/planavgrensning kan leses i sin helhet her

Eventuelle innspill til planarbeidet sendes til:

Sweco
Professor Brochs gate 2,
7030 Trondheim

eller e-post steinar.lillefloth@sweco.no innen 18.08.2017