A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
 

Detaljregulering Lyngenvegen 54 - varsel om oppstart av reguleringsarbeid

Frist for innspill 06.03.2017

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med "Detaljregulering Lyngenvegen 54" i Melhus kommune.

Tiltakshaver Aune Utvikling AS ønsker å tilrettelegge for etablering av totalt seks boenheter på sin eiendom: GID 215/150. Med planlagt utvikling ønsker tiltakshaver å komplettere omkringliggende boligbebyggelse. Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål, og plantiltak samsvarer derfor med overordnet plan. Plantiltak legger opp til at eksisterende garasje-/verksted-/lagerbebyggelse skal rives, og vil i det videre planarbeidet rette seg etter registrert støy- og skredsone med gjennomføring av nødvendige geotekniske undersøkelser og støyvurderinger med mulige tiltak.  

Planområdet utgjør et areal på ca. 1,72 daa og inkluderer adkomstvegens frisiktsone langs Fylkesveg675 samt mulig gangadkomst til Svingen (Kv4013) og nærområdets barnehage.

Dokumenter vedlagt varslet:

Eventuelle merknader/innspill til planarbeidet sendes til

IKON Arkitekt og Ingeniør AS
Industriveien 5
7072 Heimdal

E-post: anne@ikon.as

Innen 06.03.17

 

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema