Formannskapet har i møte 22.08.2017, sak 109/17, vedtatt at Detaljregulering Lyngenvegen 54, planid 2017002 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring ihht. plan- og bygningslovens §12-10:

Planen er utarbeidet av IKON Arkitekter As på vegne av tiltakshaver Aune Utvikling AS. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for oppføring av 6-mannsbolig på eiendommen gnr/bnr 215/150 på Lundamo, som konsentrert småhusbebyggelse i inntil 2.etasjer.

Planforslaget kan ses her

Innspill eller merknader sendes Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus, via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no innen 17.11.2017