Detaljregulering Litjskjeet, planid 2015005, med tilhørende bestemmelser ble vedtatt av Melhus kommunestyre i møte 24.10.2017, sak 76/17.

Planen åpner opp for utbygging av et nytt boligområde på Ler.

Planen og dens dokumenter kan ses her.

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9. Eventuell klage sendes Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus via ordinær post eller e-post postmottak@melhus.kommune.no innen 08.12.2017.

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.