Formannskapet har i møte 05.09.17, sak 120/17, vedtatt at "Detaljregulering gang/sykkelveg Hermanstad" planid 2017005 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i h.h.t plan- og bygningslovens § 12-10.

Planen er utarbeidet av Asplan Viak As på vegne av Melhus kommune. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av gang- og sykkelveg langs Bennavegen, fra krysset Lebergsvegen til krysset Loåsvegen.

Planforslaget kan ses her

Innspill eller merknader sendes Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus, via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no innen 27.10.2017