I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler COWI AS på vegne av Melhus kommune, om igangsettelse av arbeid med detaljplan for veg med fortau Hollum til Lete i Melhus kommune.

Formålet med planarbeidet er å regulere Letesvegen med fortau for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter på strekningen fra kryss mot Rogavegen til Hollumsvegen. Totalt utgjør dette ca. 830 meter. Tiltaket har høy prioritet i "Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune 2015 – 2019", da det har vært flere ulykker på strekningen.

Planområdet er avgrenset med sort stiplet linje, som vist på kartutsnitt. Planområdets areal kan påregnes å bli redusert i løpet av planprosessen.

Gjeldende planstatus for planområdet er kommuneplanens arealdel 2014-2025, vedtatt 16.12.14, hvor arealet er avsatt til veg, LNF og bolig.

Planen vurderes å ikke utløse krav om konsekvensutredning eller planprogram.

Det vil bli avholdt befaring med orientering om planarbeidet, hvor det gis anledning til å fremme synspunkter og innspill til planen. Befaringen vil finne sted onsdag 8.mars kl.09.00, oppmøte utenfor Hollum Grendahus i Letevegen 9.

Opplysninger om planarbeidet.
Vil du vite mer om planarbeidet kan du kontakte Melhus kommune ved Ingunn Natvig, telefon 942 78 401, e-post: ingunn.roald.natvig@melhus.kommune.no eller COWI v/Preben Lyngaas Jensen, tlf: 934 93 338, e-post: plje@cowi.com

Innspill til igangsatt planarbeide kan rettes skriftlig til:
COWI AS v/Preben Lyngaas Jensen
e-post: plje@cowi.com
Adresse: Otto Nielsens vei 12, postboks 2564 Sentrum, 7414 Trondheim.
Frist for innsending av innspill er 24.04.2017.

Etter at innspill mottatt ved varsling er vurdert, vil et planforslag bli sendt til 1.gangsbehandling hos Melhus kommune, virksomhet for Arealforvaltning. Planforslaget vil etter 1.gangsbehandling, bli sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Berørte parter vil da gis enda en anledning til å komme med innspill til planarbeidet. Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.