Formannskapet har i møte 22.08.2017 sak 114/17, vedtatt at "Detaljregulering for planovergang Sanden Plan-ID 2014006 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i h.h.t plan- og bygningslovens § 12–10.

Planen er utarbeidet av Multiconsult AS på vegne av Bane NOR. Hensikten med planforslaget er å forbedre sikkerheten på bane og veg ved å stenge usikret planovergang og etablere ny veg som skal lede trafikk til sikret planovergang.

Planforslaget kan ses her

Innspill eller merknader sendes Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus, via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no innen 27.10.2017.