Kommunestyret har i møte 27.09.2016, sak 87/16, fattet følgende vedtak:

Melhus kommune vedtar reguleringsplan for E6 Gyllan-Røskaft, med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse som vedlagt med slike endringer, jf. vedlegg 11:

I plankartet:

•             Lokalveg nord justeres noe for forbedring av siktforhold som muliggjøres ved riving av låve på g/b.nr. 221/1. Ved justering av lokalvegen vil én av to adkomster til g/b.nr. 221/1 falle bort.

I ytre miljøplan:

•             Det er ikke samsvar mellom bestemmelser og ytre-miljø-plan på ranker for lagring av jord.  Ytre-miljø-plan rettes.

•             Ytre-miljø-plan tar inn at en nøytral instans skal ha tett oppfølging av håndteringen av midlertidig berørt dyrka mark på stedet.

•             Ytre-miljø-plan tar inn at det skal gjøres tiltak for å gjenskape Øyabekken som gytebekk.

•             Konsekvenser for dyrka mark beskrives fyldigere, jf. høringsmerknad fra Fylkesmannen.

Innsigelse fra Fylkesmannens landbruksavdeling vedrørende kryssløsning på Foss, og midlertidige deponier, tas ikke til følge. Vedtatt plan oppfyller derfor ikke Fylkesmannens vilkår for egengodkjenning, og vil derfor ikke ha rettsvirkning før fylkesmannens vilkår eventuelt trekkes, eller oppheves av kommunaldepartementet.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-12.

I brev av 12.12.2016 har Fylkesmannen i Sør-Trøndelag trukket innsigelsen, og planen er dermed rettskraftig. I tillegg har det tatt noe tid å oppfylle vilkårene i vedtaket om mindre endringer av planmaterialet.

 

Byggherre er Nye Veier AS, et statlig eid utbyggingsselskap. Plandokumentene kan ses på Melhus kommunes nettsider (www.melhus.kommune.no) under «kunngjøringer», eller ved å følge denne lenken:

Melhus kommunes planinnsyn

Spørsmål om innløsing bes rettet til Nye Veier AS.

Avgjørelsen kan påklages innen tre uker fra kunngjøring.