Detaljregulering Brustuggu, planid 2016020, med tilhørende bestemmelser ble vedtatt av Melhus kommunestyre i møte 21.11.2017 som sak 92/17.

Planen åpner for fortetting av 12 boenheter beliggende innenfor eksisterende reguleringsplan for Gaudalen, Hovin.

Planen og dens dokumenter kan ses her.

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9. Eventuell klage sendes Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus via ordinær post eller e-post postmottak@melhus.kommune.no innen 22.12.2017.

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.