Kommunestyret har i møte 04.04.2017, sak 27/17, fattet følgende vedtak:

Melhus kommune vedtar detaljregulering for Brubakken, med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse som vist i vedlegg 3-5.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-12.

Planprogrammet/planen kan ses ved å henvende seg direkte til Melhus Rådhus, eller ved å følge denne lenken:

Melhus kommunes planinnsyn

Avgjørelsen kan påklages innen tre uker.