- Finn ut hva slags masser det er snakk om.
- Finn ut hvilket formål arealet har i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan
  Kart finner du her.
- Vurder hvilke konflikter som finnes i området.
- Kontakt kommunen via postmottak eller telefon 72 85 80 00. Egen kontaktliste ligger nederst på siden.

Skal du ta imot masser utenfra egen eiendom, regnes det som deponi.
Ta derfor alltid kontakt med kommunen for veiledning før du eventuelt tar imot masser. Når du tar kontakt må du ha tegnet inn det aktuelle området på et kart og ha med en kort beskrivelse av hvordan deponiet tenkes gjennomført.

Planverk:
Her kan du finne informasjon om planstatus.
Kommuneplanens arealdel
Kommunedelplan for Gaula
Reguleringsplaner

Lovverk:
Plan- og bygningsloven reguleringsplan, evt. dispensasjon (kap 19)
Jordloven § 9, omdisponering av dyrka/dyrkbar jord
Plan- og bygningsloven § 20-1k (byggesak)

Utfyllende lovverk:
Forurensningsloven
Vannressursloven § 4
Naturmangfoldloven § 7, §§ 8-12

Forskjellige typer deponier på bakgrunn av planstatus:
Deponering i område regulert til deponier/grustak
Deponering i  LNFområder
Deponering i områder som er regulert til annet formål og eller ligger i hensynssoner, f.eks. hensynssoner for kvikkleire, biologisk mangfold, kulturlandskap o.s.v.

Når må du søke?
Du skal alltid kontakte kommunen hvis du skal anlegge et deponi. Kommunen vil gi råd om sakens videre behandling og vurdere i hvert enkelt tilfelle hvilke forhold som er søknadspliktige.

I områder som ikke er regulert til deponi:
Det kreves enten reguleringsplan eller dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, alt etter omfang, risiko og konfliktnivå dersom deponi skal kunne tillates. I tillegg er de fleste tiltak søknadspliktig etter pbl.§ 20-1. Kommunen gjør en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle.
I tillegg må det søkes omdsiponering etter jordloven.

I områder regulert til deponi:
Det må det søkes om tillatelse til tiltak etter pbl § 20-1. Søknaden må være i tråd med bestemmelsene i reguleringsplanen.
Det kreves ansvarsretter for tiltaket (Plan- og bygningslovens kap. 23, jf. SAK10 kap.14)
Det tillates bare deponering av rene masser. Rene masser er f.eks. grus, sand, stein, leire og myr uten forurensninger. Vær oppmerksom på at myrmasser kan inneholde surt vann og tungmetaller som gjør det uegnet eller mindre egnet til jordforbedring.

Hva skal søknaden inneholde?
Ved regulering (Plan og bygningslovens kap 12):

Be om et møte oppstartsmøte med Melhus kommune jfr Plan- og bygningslovens § 12-8.
Planen skal utarbeides av fagkyndige som må være med på oppstartsmøte.

Ved dispensasjonssøknad (Plan- og bygningslovens kap 19):
Det må sendes inn begrunnet dispensasjonssøknad m/vedlegg:
     - Nabovarsler
     - Beskrivelse av tiltaket som minimum må inneholde:
              - Begrunnelse for søknaden
              - Målestokkriktig kart med tiltaket inntegnet herunder adkomst fram til offentlig veg.
              - Beskrivelse av området med dagens planstatus samt hvilke konsekvenser tiltaket vil ha for omgivelsene.
              - Beskrivelse av hvor massene kommer fra/ opplegg for mottakskontroll
              - Profiler før og etter deponeringen
              - Vurdering av behov for overvannshåndtering

Mer informasjon om dispensasjoner leser du her.

I tillegg:
Hvis formålet er jordforbedring:
Beskrivelse av jordkvaliteten før og forventet forbedring etter deponeringen
Vedlagte jordprøver fra det aktuelle området
Dokumentasjon på avlingsnivå tre siste år
Grøfteplan

Hvis det søkes om deponering av myrmasser:
Fagkyndig vurdering av de agronomiske konsekvensene ved tiltaket
Avbøtende tiltak for å hindre forurensning

Byggesøknad (Plan- og bygningslovens § 20-1)
Søknad om tillatelse til tiltak m/ vedlegg:
     - Nabovarsler
     - Beskrivelse av tiltaket:
              - Målestokkriktig kart med tiltaket inntegnet med adkomst
              - Konkret beskrivelse av tiltaket
              - Beskrivelse av hvor massene kommer fra/opplegg for mottakskontroll
              - Profiler før og etter deponeringen
              - Konkret plan for overvannshåndtering

Ansvarlig kontrollerende
Utførelsen skal kontrolleres av uavhengig foretak. Foretaker skal kontrollere at:
- Mottakskontroll er etablert
- Kun rene masser er mottatt
- Oppfylling i tråd med godkjente profiler
- Evt. avbøtende tiltak eller andre vilkår i tillatelsen er gjennomført

Mer informasjon om byggesak finner du her.

Dispensasjonssøknad og byggesøknad kan sendes inn samtidig.

Kontaktliste Melhus kommune:
Øyvind Aundal
Fagleder plan og byggesak
Telefon 72 85 81 83

Kristin Riaunet
Fagleder landbruk, friluftsliv og motorferdsel
Telefon 72 85 81 87

Natalia Samareva
Byggesaksbehandler
Telefon 72 85 81 69