Hjem Kontakt Info       Personvern           Hjem     Sidekart Kontakt oss           In English
Melhus Kommune, logo
 

Rådhusvn. 2, 7224 Melhus
Tlf: 72 85 80 00
Send oss en e-post her

Miljøsertifisert ISO 14001
 
 
  
 
Navigasjonssti: Startsiden > Tekniske tjenester

10.01.2007

Veileder - søknad om dispensasjon

Søknad om dispensasjon

- søknaden samsvarer ikke med gjeldende plan –

(eks. kommuneplanens arealdel, reguleringsplan, bebyggelsesplan)


1. Søknad om dispensasjon leveres Melhus kommune, Arealforvaltning

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsskjema med eventuelle vedleggsark som kunden finner nødvendig.
  • Gjenpart av nabovarsel
  • Kart med inntegnet tiltak

2. Foreløpig svarbrev sendes ut av Melhus kommune

Brevet inneholder opplysninger om:

  • Saksgang for omsøkte tiltak
  • Saksbehandlingstid for dispensasjonssaken fra søknad er mottatt kommunen, er ca 4-6 mnd, avhengig av den enkelte sak.
  • Gebyr ligger vedlagt brevet (saken blir ikke tatt opp til behandling før gebyret er betalt). For informasjon om gebyrsatser, se gjeldende gebyrregulativ for Melhus kommune. Størrelsen på gebyret for dispensasjoner stiger etter antall forhold det dispenseres fra.

→ Eksempel: Søker man om dispensasjon for tilleggsareal og for å sette opp garasje er dette å betrakte som 2 forhold. Er det unødvendig med tilleggsareal for å sette opp garasje er dette vanligvis å betrakte som ett forhold. I regulerte områder kan en dispensasjon betinge avvik fra flere forhold og da vil gebyret bli deretter.

3. Søknaden sendes på høring

·        Ved dispensasjon fra kommuneplanens arealdel skal fylkeskommunen og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg før dispensasjon gis. Naboer skal også høres.

·        3 ukers svarfrist (det er anledning til å be om utvidet frist)

4. Søknaden blir behandlet og vedtak blir fattet

  • Det blir avgjort om saken skal behandles delegert av administrasjonen, eller om den skal behandles politisk av Formannskapet. (Formannskapet er det faste utvalg for plansaker.)
  • Utskrift av vedtak sendes søker med kopi til alle berørte parter i saken.

Det er 3 ukers klagefrist på vedtaket for alle parter i saken. (Det er anledning til å søke om utvidet frist om det er nødvendig.)

5. Dersom søknaden innvilges - Videre saksgang:

Regulerte områder

·        Sjekk at tomtene er fradelt – har eiendommen eget gnr/bnr.? Dersom ikke må det søkes om deling av grunneiendom med kart- og delingsforretning.

·        Byggesøknad.

·        Søknad om utslippstillatelse.

Uregulerte områder –hvor kommuneplanens arealdel gjelder

·        Ved deling må det søkes spesielt om tillatelse etter plan- og bygningslovens     § 93. Det søkes om dette ved skjema Søknad om deling av grunneiendom. Søknaden behandles og godkjennes av bygningsmyndigheten i kommunen.

Før endelig godkjenning kan foreligge må også godkjenning etter aktuelle særlover foreligge, som for eksempel:

-         Jordlovens § 12 (dersom parsellen ligger innen område for landbruks-, natur- og friluftlivsformål).

-         Vegloven (dersom avkjørsel fra offentlig veg eller utvidet bruk av eksisterende avkjørsel er nødvendig)

-         Forurensingsloven (dersom tomta ikke kan tilknyttes godkjent avløpsanlegg)

I tillegg skal bygningsmyndigheten se til at privatrettslige forhold som nødvendig veg-, vann- og avløpsrettigheter er i orden.

·        Byggesøknad. Ta gjerne med i søknaden alt du tenker deg å bygge i framtida på tomta di, selv om du ikke bygger alt til samme tid (for eksempel garasje).

·        Søknad om utslippstillatelse.

·        Søknad om tilknytning for vann og avløp.

Dersom dispensasjonen innvilges, må tiltaket iverksettes innen 3 år etter at tillatelse er gitt, om ikke faller tillatelsen bort. Jamfør plan- og bygningslovens § 96.

For eksempel vil følgende gjelde ved fradeling av boligtomt: Ved innvilget dispensasjon fra plan, samt innvilget søknad om deling av grunneiendom, må det rekvireres kartforretning innen 3 år etter at tillatelse er gitt for at tillatelsen ikke skal bortfalle. Ved tillatelse til tiltak må boligen iverksettes oppført innen tre år etter at dispensasjon er gitt for at tillatelse til oppføring av boligen ikke skal falle bort.

6. Eventuelt klagebehandling

·        Brev om klage på forvaltningsvedtak sendes Melhus kommune innen klagefristens utløp (eller etter eventuelt avtalt utsatt frist).

·        Klagen blir framlagt for Formannskapet og behandlet av dette utvalget. Videre blir saken sendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.